Om banen og spillet


Fodboldgolf er aktiviteten, hvor alle kan være med uanset alder og evner med en bold. Reglerne er meget simple og du lærer dem lynhurtig.


Fodboldgolf er en blanding mellem golf, minigolf og fodbold. Kort fortalt går spillet ud på at få en fodbold i hul på færrest mulige spark på en specielt anlagt bane med huller og forskellige forhindringer.


OBS Hvis I er over 18 år er det ok at hygge jer med en øl eller to. Men stærkt berusede personer skal straks forlade banen. Og husk at respektere øvrige spillere.


OBS Vi opfordrer til, at I kører med lav hastighed på Oksfeldvej, når I besøger Fladbjerg Fodboldgolf. Særligt i tørre perioder for at undgå at grusvejen støver. På forhånd tak!


Al ophold på banen er for egen risiko.ENGLISH

About the field and the game


Footgolf is the activity where everyone can participate regardless of age and ability with a ball. The rules are very simple and you learn them quickly.


Footgolf is a mix between golf, mini golf and soccer. In short, the game is about getting a soccer ball into a hole in the fewest possible kicks on a specially designed track with holes and various obstacles.


NOTE If you are over 18, it is ok to enjoy yourself with a beer or two. However, heavily intoxicated persons must leave the field immediately. And remember to respect other players.


NOTE We encourage you to drive at a low speed on Oksfeldvej when you visit Fladbjerg Fodboldgolf. Especially in dry periods to avoid the dirt road becoming dusty. Thanks in advance!


All stays on the pitch are at your own risk.


DEUTSCH

Über das Feld und das Spiel


Fussballgolf ist die Aktivität, an der jeder unabhängig von Alter und Können mit einem Ball teilnehmen kann. Die Regeln sind sehr einfach und man lernt sie schnell.


Fussballgolf ist eine Mischung aus Golf, Minigolf und Fußball. Kurz gesagt geht es bei dem Spiel darum, auf einer eigens dafür angelegten Strecke mit Löchern und verschiedenen Hindernissen einen Fußball mit möglichst wenig Schüssen in ein Loch zu bekommen.


HINWEIS Wenn Sie über 18 Jahre alt sind, können Sie sich mit ein oder zwei Bier vergnügen. Stark alkoholisierte Personen müssen jedoch sofort das Spielfeld verlassen. Und denken Sie daran, andere Spieler zu respektieren.


HINWEIS Wir empfehlen Ihnen, auf dem Oksfeldvej langsam zu fahren, wenn Sie Fladbjerg Fodboldgolf besuchen. Vor allem in Trockenperioden, damit der Feldweg nicht staubt. Danke im Voraus!


Alle Aufenthalte auf dem Stellplatz erfolgen auf eigene Gefahr.Regler/Rules/Regeln


 1. Det handler om at få bolden i hul på færrest skud. Undervejs passeres banernes forhindringer på korrekt vis. Se anvisninger ved de enkelte huller.
 2. Efter tur sparkes fra tee-stedet. Når spillet er i gang, er det spilleren, hvis bold ligger længst væk fra hullet, der sparker først.
 3. Bolden må kun spilles med fødderne.
 4. Du kan erklære din bold ”ikke spilbar” og flytte bolden til nærmeste spilbare sted. Dette koster et spark.
 5. Rammes en bold, skal den genplaceres.
 6. Hver spiller må maksimalt bruge 10 spark på hver bane.
 7. Vinderen er den, der bruger færrest spark.


ENGLISH 

 1. It's about getting the ball in the hole with the fewest kicks. Along the way, the course's obstacles are passed correctly. See instructions for the individual holes.
 2. After the turn is kicked from the tee spot. When play is underway, the player whose ball is furthest from the hole kicks first.
 3. The ball may only be played with the feet.
 4. You can declare your ball "unplayable" and move the ball to the nearest playable spot. This costs a kick.
 5. If a ball is hit, it must be repositioned.
 6. Each player may use a maximum of 10 kicks on each court.
 7. The winner is the one who uses the fewest kicks.

 

DEUTSCH

 1. Es geht darum, den Ball mit den wenigsten Schlägen ins Loch zu bekommen. Dabei werden die Hindernisse des Parcours korrekt passiert. Siehe Anleitung für die einzelnen Löcher.
 2. Nach der Wende wird vom Abschlag gekickt. Wenn das Spiel im Gange ist, schießt der Spieler, dessen Ball am weitesten vom Loch entfernt ist, zuerst.
 3. Der Ball darf nur mit den Füßen gespielt werden.
 4. Sie können Ihren Ball für „unspielbar“ erklären und den Ball zur nächsten spielbaren Stelle bewegen. Das kostet einen Kick.
 5. Wenn ein Ball getroffen wird, muss er neu positioniert werden.
 6. Jeder Spieler darf maximal 10 Kicks auf jedem Court verwenden.
 7. Der Gewinner ist derjenige, der die wenigsten Kicks verwendet.

 

Aflever venligst bolden i boldhuset efter endt spil.
Tak for spillet. Vi håber, I har hygget jer, og at vi snart ser jer på banen igen!


Please return the ball to the ball house after the end of the game.
Thanks for the game. We hope you had a good time and that we'll see you on the pitch again soon!


Bitte bringen Sie den Ball nach Spielende wieder ins Ballhaus zurück.

Danke für das Spiel. Wir hoffen ihr hattet eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder auf dem Platz!Spilleformer


Sparkespil (slagspil)

Helt almindelig fodboldgolf med to til seks spillere pr. bane hvor hver spiller har sin egen bold. Hver spiller i matchen tæller det antal skud, spilleren har brugt på de enkelte huller, sammen.


Vinderen er den spiller, der har brugt færrest skud efter 18 huller.


Ønsker I en omgang mere, kan der deles hold efter hvem, der vandt første runde. Den spiller, der brugte færrest spark sættes sammen med den, der brugte flest spark. Disse to spillere kan herefter gå en runde sammen mod andre hold ved at spille et af følgende spil.


Double

I spiller i hold af to med en bold på hvert hold. Hvert hold vælger før start, hvilken af holdets to spillere, der skal sparke det første spark på de ulige huller (1., 3., 5. osv) og hvem der skal sparke det første spark på de lige huller (2., 4., 6. osv).


Herefter skiftes holdets to spillere til at sparke til bolden, indtil den er i hul. Det hold, der har brugt færrest spark, vinder matchen.


Fourball

I spiller i hold af to, men alle spillere spiller hvert hul igennem med egen bold. Det hold, der har den spiller, der bruger færrest spark på det spillende hul, vinder point.


Hvis flere hold har brugt færrest spark deles pointet (se forslag til pointsystem nederst under Hulspil).


Det hold, der har vundet flest point til sidst, vinder matchen.


Hulspil

Hver spiller i matchen tæller det antal spark sammen, som spilleren har brugt på det enkelte hul. Den, der har brugt færrest på et hul, får point og vinder hullet.


Vinderen er den, der har vundet flest huller efter 18 huller.


Muligt pointsystem

Den spiller, der har brugt færrest spark, får 1 point.


Står to spillere lige (færrest spark) gives 0,5 point.


Får 3 eller flere spillere lige mange spark giver hullet 0 point.